Zajímavosti ze zápisů

0
125

Kolegium děkana
— 21. ledna 2016
Proděkan Beran informoval o potřebě zveřejnit způsob výpočtu maximálního počtu kreditů za volitelné předměty, které lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku v návaznosti na opatření děkana č. 9/2015. V této souvislosti je třeba postavit najisto způsob zaokrouhlování kreditů; zejména v zájmu toho, aby byl způsob zaokrouhlování kreditů shodný s nastavením kontrol v informačním systému rozhodl děkan, že se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

Ročník kreditů za všechny VP kreditů za VP vyučované pouze na PF
2. 10 10
3. 19 19
4. 29 45
5. 38 60
6. – 10. 48 75

Proděkan Tomáše předložil návrh na obsazení pozice šéfredaktora fakultního časopisu Jurisprudence po rezignaci doc. Bělovského z pracovních důvodů. Kolegium vyslovilo souhlas s nominací dr. Antoše na tuto pozici.

Kolegium děkana
— 18. února 2016
Proděkan Damohorský informoval o schválení vědeckou radou PF UK následujících kandidátů na pozici „hostujícího profesora“ na příslušných katedrách PF UK: Prof. Robert Alexy (UNI Kiel, katedra teorie práva a právních učení PF UK); Prof. Michael Geistlinger (UNI Salzburg, katedra mezinárodního práva PF UK); Prof. Jaroslav Ivor (Paneurópská UNI, katedra trestního práva PF UK); Prof. Ferdinand Kerschner (UNI Linz, katedra práva životního prostředí PF UK); Prof. Francesco Martucci (UNI Paris II., katedra evropského práva PF UK); Prof. Frank Maschmann (UNI Regensburg, katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK); Prof. Marian Paschke (UNI Hamburg, katedra obchodního práva PF UK); Prof. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, katedra správního práva a správní vědy PF UK). KD vzalo informaci na vědomí a doporučilo postoupení dokumentace uvedených kandidátů k rukám rektora UK prof. Zimy k dalšímu řízení ve věci jmenování hostujícími profesory.

Akademický senát
— 3. prosince 2015
Děkan fakulty prof. Kuklík zahájil informací o jednání s Fakultou sociálních věd ohledně peněžního vyjádření nepoměru našich studentů, kteří si zapisují jejich předměty, což bylo současně vázáno na úvahu rektora o předložení úpravy pro přerozdělování finančních prostředků univerzitnímu AS. Rektor odstoupil od záměru pro tento i příští rok, situace se bude řešit bilaterální dohodou. Bilaterální dohoda je určitým kompromisem, finanční strop na vyrovnání ze strany naší fakulty byl stanoven na 200 000 Kč.

Kol. Benda se tázal na skripta k základům správního práva, na dotaz mu doc. Prášková odpověděla, že během příštího zimního semestru by měla být skripta k základům správního práva hotova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ